Stimulera färglära & språkutveckling med småbarn


Om man vill stimulera färglära och språkutveckling med småbarn kan man skapa miljöer som barnen får möjlighet att samtala och utforska i. Här använde vi plastfickor som vi hällde i grundfärgerna och tillsammans satte vi ord på vad färgerna heter samt att barnen fick se vad som hände när de olika färgerna blandades. Man kan både sätta plastfickorna på fönsterna och på golvet som skapar stunder för reflektioner och möten.


Enligt Lpfö98/10 ska barnen få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egna aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet.

Målartekniker & gruppstärkande aktivitet med småbarn

Målandet startade med att vi tejpa pappret med flera ränder som vi målade sen över med vattenfärg. Vattenfärg som användes var blå, gul, rosa och röd i syfte att se vad som hände när man blandade färgerna med varandra. Aktiviteten kan även användas i gruppstärkande syfte.  


Enligt Lpfö98/10 ska förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Även utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.

Blanda färg & trycka mönster med leksaker


På ett lustfyllt sätt kan man stimulera barnens kreativa förmåga med olika leksaker. Först fick barnen utforska med färgerna gult och rött för att upptäcka vilka nya nyanser av färger som uppstod när dom blandades. När teckningarna hade torkat fick barnen olika leksaker som de fick skapa mönster med. Denna aktivitet passar utmärkt med de allra minsta barnen på förskolan. 

Lpfö98/10: Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Hur kan man stimulera antalsuppfattning och siffrans betydelse

Genom att använda sig av konkret material på ett lekfullt sätt kan man synliggöra siffrors betydelse och antalsuppfattning för barnen. Exempelvis kan man laminerar siffror som man kan använda med olika material som finns i miljön. Genom att låta barnen hämta x antal saker till olika symboler synliggör man siffrans betydelse. Vid lek i mindre grupper finns det tid för att lära sig av varandra och oftast hjälper dom varandra då det sker den proximala utvecklingszonen som innebär att någon annan med mer kunskap lär den med mindre kunskap.


Enlig Läroplan för förskolan 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Även utvecklar grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.