Rörelselek & Matematik


Hur mycket är klockan herr lejon?

En är lejon och står med ryggen mot de andra som står i en rad några meter bort. 
De andra frågar lejonet "Hur mycket är klockan herr Lejon?" 
Herr Lejon svarar kanske tre och de andra går två steg framåt mot lejonet. 
De andra upprepar frågan igen och Lejonet svarar. 
När Lejonet svarar lunch ska de andra springa tillbaka till sitt bo medan Lejonet ska försöka fånga dem. Den som blir tagen av lejonet blir lejon nästa gång ensam eller tillsammans med första lejonet.
Den här leken är bra på så sätt att man stimulerar språket med matematiska begrepp exempelvis ett två tre. Samtidigt använder vi kroppen då motoriken utvecklas. 

Lpfö98/10

Förskolan ska sträva efter att varje barn
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.