Portfolio/Iup/presentationer till föräldramöten med iPadMed appen "Keynote" kan du skapa barnens portfolio som kan användas vid Iup eller skapa presentationen till föräldramötet. Keynote påminner om Powerpoint, med Keynote kan man på ett enkelt sätt lägga in bilder och filmer. Det går snabbt och enkelt att skapa portfolio eller presentationer till föräldramöten. Börja med att skapa en ny presentation och välj ett tema, sedan väljer man hur många sidor man vill ha genom att trycka på plustecknet längst ner på vänster sida. För att lägga till text på sidan markerar du med fingret i kolumnen där det står "tryck snabbt två gånger för att ändra". Man kan även lägga till bilder eller filmer.                                                                                                       Bilden ovanför är ett exempel på hur man kan skapa en portfolio till ett barn. Portfolion är blandad med både kort och filmer från olika aktiviteter. Med en film kan man synliggöra olika lärandeprocesser på ett mer konkret sätt än med en stillbild. Detta kan man i sin tur använda när man har samtal med föräldrarna. Lpfö98/10 är kopplad till varje sida i portfolion vilket synliggör vilka mål man strävar efter. Eftersom allt material kan sparas kan man gå tillbaka som pedagog och använda materialet till uppföljning, utvärdering och till utveckling i sitt arbete.                                                                                                                                                                              
Lpfö98/10
FÖRSKOLA & HEM

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.