Att göra barnen medvetna om dokumentation med iPadMed appen "Kamera" kan man dokumentera olika projekt som pågår med barnen. Tryck på kamera appen och välja antingen kamera eller film. Om barnen behärskar en iPad kan barnen själva dokumentera olika processer.Därefter kan man titta på bilderna eller filmerna samt samtala/reflektera tillsammans för att göra barnen medvetna om dokumentationen. På så sätt kommer barnens nya tankar och frågor upp som man kan använda sig av när man planerar sin verksamhet vidare. Med dessa reflektioner synliggörs barnens kunskaper. Har man en smartboard eller en ljuskanon är det lätt att koppla sin iPad till den för att få en större bild.

 Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
och försöker förstå andras perspektiv.
• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar.
Arbetslaget ska
• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar,
vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande,
frågor och idéer tas till vara.