Dokumentera med barnen


När man dokumenterar olika projekt eller aktiviteter med barnen synliggör man barnens tankar och kunskaper med hjälp av bilder, reflektioner och samtal. Låt barnen göra hela processen, klippa ut bilder, reflektera/samtala och klistra bilderna på kollaget. Man kan även avsluta med att barnen gör en utvärdering av projektet eller aktiviteten.Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.