Filma olika aktiviteter med iPad
Om man är ensam pedagog i barngruppen och vill dokumentera processen kan man på ett lätt sätt ställa upp iPaden och filma. På så vis behöver man inte stressa och kan alltid gå tillbaka till filmen för vidare utveckling av verksamheten.

Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.