Samla dokumentation i projektpärm

Med en projektpärm kan man samla all dokumentation av olika pågående projekt samt barnens reflektioner som de har gjort i bild. I min verksamhet finns dokumentation både på väggen och i pärmen i barnens nivå som alltid är tillgängliga för dem.

Pärmen har flera olika funktioner som exempelvis synliggör läroprocessen i projekt, synliggör vilka strävans mål man har uppnått, material tll reflektion och samtal med barnen och ett sätt att synliggöra för föräldrarna vad verksamheten erbjuder deras barn.
Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.