Hur kan man stimulera antalsuppfattning och siffrans betydelse

Genom att använda sig av konkret material på ett lekfullt sätt kan man synliggöra siffrors betydelse och antalsuppfattning för barnen. Exempelvis kan man laminerar siffror som man kan använda med olika material som finns i miljön. Genom att låta barnen hämta x antal saker till olika symboler synliggör man siffrans betydelse. Vid lek i mindre grupper finns det tid för att lära sig av varandra och oftast hjälper dom varandra då det sker den proximala utvecklingszonen som innebär att någon annan med mer kunskap lär den med mindre kunskap.


Enlig Läroplan för förskolan 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Även utvecklar grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.