Dokumentation

Samla dokumentation i projektpärm

Med en projektpärm kan man samla all dokumentation av olika pågående projekt samt barnens reflektioner som de har gjort i bild. I min verksamhet finns dokumentation både på väggen och i pärmen i barnens nivå som alltid är tillgängliga för dem.

Pärmen har flera olika funktioner som exempelvis synliggör läroprocessen i projekt, synliggör vilka strävans mål man har uppnått, material tll reflektion och samtal med barnen och ett sätt att synliggöra för föräldrarna vad verksamheten erbjuder deras barn.Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.Dokumentera med barnenNär man dokumenterar olika projekt eller aktiviteter med barnen synliggör man barnens tankar och kunskaper med hjälp av bilder, reflektioner och samtal. Låt barnen göra hela processen, klippa ut bilder, reflektera/samtala och klistra bilderna på kollaget. Man kan även avsluta med att barnen gör en utvärdering av projektet eller aktiviteten.


Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras,följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
 

Portfolio/Iup/presentationer till föräldramöten med iPad


Med appen "Keynote" kan du skapa barnens portfolio som kan användas vid Iup eller skapa presentationen till föräldramötet. Keynote påminner om Powerpoint, med Keynote kan man på ett enkelt sätt lägga in bilder och filmer. Det går snabbt och enkelt att skapa portfolio eller presentationer till föräldramöten. Börja med att skapa en ny presentation och välj ett tema, sedan väljer man hur många sidor man vill ha genom att trycka på plustecknet längst ner på vänster sida. För att lägga till text på sidan markerar du med fingret i kolumnen där det står "tryck snabbt två gånger för att ändra". Man kan även lägga till bilder eller filmer.                                                                                                    Bilden ovanför är ett exempel på hur man kan skapa en portfolio till ett barn. Portfolion är blandad med både kort och filmer från olika aktiviteter. Med en film kan man synliggöra olika lärandeprocesser på ett mer konkret sätt än med en stillbild. Detta kan man i sin tur använda när man har samtal med föräldrarna. Lpfö98/10 är kopplad till varje sida i portfolion vilket synliggör vilka mål man strävar efter. Eftersom allt material kan sparas kan man gå tillbaka som pedagog och använda materialet till uppföljning, utvärdering och till utveckling i sitt arbete.                                                                                                                 

Lpfö98/10
FÖRSKOLA & HEM

•att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.


UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING

• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.

Dokumentera med appen Pic Collage

Med appan "Pic Collage" kan du snabbt tillverka en dokumentation. Börja med att trycka på skärmen tills det kommer upp en ruta med olika alternativ. Tryck sen på "Add Text" och skriv in det du vill dokumentera. För att använda bilder som du har tagit med kameran trycker du på "Photos From Library". Markera bilderna och placera ut de där du vill ha dem. För att skriva ut dokumentationen sparar du collaget i "Save To Library". Arbetar ni med äldre barn kan barnen själva välja bilder och placera ut dem och berätta något till varje bild. Det som är bra med att dokumentera i Pic collage är att du kan spara alla collage i Ipad och göra en uppföljning, utvärdering och utveckling om verksamheten.
Lpfö98/10
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.