Matematik

Hur kan man stimulera antalsuppfattning och siffrans betydelse
Genom att använda sig av konkret material på ett lekfullt sätt kan man synliggöra siffrors betydelse och antalsuppfattning för barnen. Exempelvis kan man laminerar siffror som man kan använda med olika material som finns i miljön. Genom att låta barnen hämta x antal saker till olika symboler synliggör man siffrans betydelse. Vid lek i mindre grupper finns det tid för att lära sig av varandra och oftast hjälper dom varandra då det sker den proximala utvecklingszonen som innebär att någon annan med mer kunskap lär den med mindre kunskap.


Enlig Läroplan för förskolan 98/10 ska förskolan sträva efter att varje barn
utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Även utvecklar grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.


 
Matematik med frukt

Om ni strävar efter att utveckla matematisk förståelse i barngruppen kan man på olika sätt stimulera utvecklingen. I vardagliga situationer som vid lunch och mellanmål kan man på ett lustfyllt sätt synliggöra barnens matematiska handlingar genom att pedagogen ställer frågor till barnen som kan resultera till att man tillsammans synliggör matematiska handlingar.
 
Här är ett exempel vid fruktstunden. Pedagogen frågar barnen om hur många barn som vill ha en äppelbit. Barnen börjar tillsammans att räkna hur många barn som vill ha en bit. När dom har kommit fram till ett gemensamt beslut frågar pedagogen, hur många bitar eller hur många gånger tror ni att vi måste dela äpplet för att alla ska få en varsin bit? Tillsammans delas äpplet i x antal gånger tills alla får en varsin bit. Syftet i denna aktivitet var att synliggöra antalsuppfattning, hel och delar, räkneramsa, reflektioner, samtal och problemlösningar.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, Även utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

 
 
Stimulera matematik med appen Sifferspelet 


Med appen "Sifferspelet" kan man på ett lekfullt sätt stimulera matematiken med barnen. I appen kan man välja siffror mellan 1-10 eller 1-20. Samtidigt som barnet räknar symboler kommer siffror upp som synliggör vilket antal det är samt en röst som säger vad siffran heter. Rösten som talar om vilken siffra det är kan man även stänga av beroende på vilket syfte man har. Sitter man med flera barn kan man även stimulera samarbete och turtagning. 
Lpfö98/10:Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.


Klockan i barnens nivå

 
Om man vill använda sig av klockan i pedagogiskt syfte kan man börja med att sänka klockan till barnens nivå i rummet. När den blir mer synlig för barnen skapas det ett intresse, nyfikenhet och man kan på ett lustfyllt sätt stimulera både tiden och siffror i barngruppen. Om man vill arbeta vidare med klockan kan barnen tillverka egna klockor.

Lpfö98/10:Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.


Rörelselek med tärning 

Med appen "Dice" kan ni stimulera barnen på ett roligt och lustfullt sätt. Sätt er i en ring på golvet. Låt ett barn i taget komma fram och dra sitt finger på skärmen, tärningen kommer då att snurra. När tärningen har stannat räknar ni prickarna tillsammans. Den som har dragit sitt finger på skärmen får bestämma vad alla ska göra tillsammans, exempelvis hoppa på ett ben eller snurra x antal gånger.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.Väggkalender vid samlingVid samling kan man använda "Väggkalendern 2012". Låt ett barn få komma fram och dra med sitt finger på skärmen då dagens datum kommer fram. Man kan samtala om ordbilder som veckodagens namn och månadens namn. Samtala om vilka siffror som finns på kalendern och hur man uttalar datumet.
För att vidareutveckla aktiviteten kan man efter reflektionerna gå in på appen
"PaintSparkles" för att måla siffrorna/bokstäverna.

                                                                      

 

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Samt utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.