Projekt/Tema

Reflektera över projekt/tema med appen Fotospelet 


Med appen "Fotospelet" kan man på ett roligt sätt reflektera över sitt projekt med barnen. Fotospelet är ett memoryspel där man själv kan skapa sina egna kort. Många förskolor använder fotospelet med barnens bilder eftersom barnen tycker att det är roligt. Men om man vill reflektera med barnen över ett pågående projekt kan man lägga till egna bilder som man har tagit med iPaden. Under spelets gång kan man sitta och reflektera om bilderna/projektet med barnen på ett lekfullt sätt.
Lpfö98/10
Förskolan ska sträva efter att varje barn
• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar
och försöker förstå andras perspektiv.
• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.
Arbetslaget ska
• dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar,
vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande,
frågor och idéer tas till vara,


Tips till spindelprojekt


När barnen visar ett stort intresse för spindlar kan man vidareutveckla projektet genom att vara lyhörd på deras frågor och tankar. Om funderingar uppstår om spindelnätet kan man med hjälp av Internet hitta olika filmer och information om hur spindeln tillverkar nätet. Avsluta filmen med barnens reflektioner och funderingar.I den här barngruppen fortsatte projektet med tillverkning av spindelnät/bo efter de hade tillverkat en varsin spindel och ville fördjupa sig i ämnet.Barnen fick tillsammans skapa ett spindelbo. Under denna process kom olika frågor upp som exempelvis vad äter spindlar osv. Om man är lyhörd på barns frågor kan man arbeta vidare projektet med deras frågor.


När barnen var färdiga med spindelns bo ville flera barn uttrycka sina tankar i bild.
     
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
   

Tips till hav & fiskprojektOm det finns ett intresse om hav och fiskar i barngruppen kan man på ett roligt sätt utveckla verksamheten utifrån deras intressen. Starta projektet med att samtala i små grupper om vad barnen vet och vilka funderingar de har om havet och fiskarna. Man kan använda sig av olika böcker och cd-skivor för att utveckla barns kunskaper. Det finns även olika sånger om havet och fiskar som man kan sjunga på samlingen.

Efter att vi hade reflekterat och erbjudit barnen olika uttrycksformer i verksamheten fick barnen två stora kartonger som de målade och skapade med utifrån deras reflektioner. Havet skulle vara blå och på havets botten skulle det finnas sand och snäckor. När barnen var färdiga med havet fortsatte de med att skapa olika fiskar. Det blev hajar, sjöstjärnor, bläckfiskar mm som vi sedan hängde upp eller lade på havets botten.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld. Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Även utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur.