Lärplatta

Stimulera matematik med appen Sifferspelet 


Med appen "Sifferspelet" kan man på ett lekfullt sätt stimulera matematiken med barnen. I appen kan man välja siffror mellan 1-10 eller 1-20. Samtidigt som barnet räknar symboler kommer siffror upp som synliggör vilket antal det är samt en röst som säger vad siffran heter. Rösten som talar om vilken siffra det är kan man även stänga av beroende på vilket syfte man har. Sitter man med flera barn kan man även stimulera samarbete och turtagning.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.


Pedagogisk dokumentation med surfplatta som verktyg

Om ni arbetar med pedagogisk dokumentation och funderar över hur man kan använda surfplattan som verktyg presenterar jag ett arbetssätt med konkreta steg. Processen finner ni på den sidan som heter pedagogisk dokumentation med surfplatta som verktyg.


Ordlek med appen Ordens magi

När barnen visar intresse för ord och bokstäver kan man på ett lustfullt sätt stimulera intresset med hjälp av appen "Ordens magi". Om barnen redan kan bokstavera sitt namn kan man utveckla intresset vidare med olika ord som exempelvis hund, katt, han, hon o.s.v.

 Börja med att fråga barnen om vilket ord som ska skrivas. Skriv sedan ordet på en lapp och fäst det ovanför surfplattan. Reflektera sen tillsammans med barnen om vilka bokstäver ordet innehåller. Fortsätt genom att låta barnen lägga ihop bokstäverna som finns på surfplattan 
och på så sätt bilda det aktuella ordet. Varje gång man trycker på en bokstav ljudar en röst om hur bokstaven låter och på så sätt får barnen en förståelse för hur en bokstav låter och ser ut.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Även utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.


Dansstopp med surfplattaMed surfplattan kan man på ett enkelt sätt spela upp musik och leka dansstopp med barnen. Börja med att fråga barnen om vilka låtar de vill lyssna på, med hjälp av Youtube kan man hitta musiken.
När musiken är på får barnen dansa och röra sig till musiken. Efter en stund pausar man musiken och då ska alla barnen stå stilla. Även barnen kan vara delaktiga med att sätta på och pausa musiken.
 Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Reflektera över projekt/tema med appen Fotospelet


Med appen "Fotospelet" kan man på ett roligt sätt reflektera över sitt projekt med barnen. Fotospelet är ett memoryspel där man själv kan skapa sina egna kort. Många förskolor använder fotospelet med barnens bilder eftersom barnen tycker att det är roligt. Om man vill reflektera med barnen över ett pågående projekt kan man lägga till egna bilder som man har tagit med iPaden. Under spelets gång kan man sitta och reflektera om bilderna/projektet med barnen på ett lekfullt sätt.
Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Samt utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar,
vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande,
frågor och idéer tas till vara.


Filma olika aktiviteter med iPadOm man är ensam pedagog i barngruppen och vill dokumentera processen kan man på ett lätt sätt ställa upp iPaden och filma. På så vis behöver man inte stressa och kan alltid gå tillbaka till filmen för vidare utveckling av verksamheten.

Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.
Att göra barnen medvetna om dokumentation med iPadMed appen "Kamera" kan man dokumentera olika projekt som pågår med barnen. Tryck på kamera appen och välja antingen kamera eller film Om barnen behärskar en iPad kan barnen själva dokumentera olika processer.
Därefter kan man titta på bilderna eller filmerna samt samtala/reflektera tillsammans för att göra barnen medvetna om dokumentationen. På så sätt kommer barnens nya tankar och frågor upp som man kan använda sig av när man planerar sin verksamhet vidare. Med dessa reflektioner synliggörs barnens kunskaper. Har man en smartboard eller en ljuskanon är det lätt att koppla sin iPad till den för att få en större bild.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.

Arbetslaget ska dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
– barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar,
vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande,
frågor och idéer tas till vara.
Födelsedagsfirandet på förskolan med iPad som verktyg


Med appen "iBirthday" kan man fira barnens födelsedag med tända ljus på förskolan utan att behöva vara orolig för säkerheten. Ni kan välja om ni vill tillverka en egen sång som man spelar in och som man spelar upp eller använda appens födelsedagsmusik. Kan även ta bort ljudet så att barnen i samlingen kan sjunga sången för födelsedagsbarnet. När barnen har sjungit färdigt får
födelsedagsbarnet gå fram till iPaden och blåsa på ljusen som i sin tur slocknar.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkelt teknik fungerar.
Portfolio/Iup/presentationer till föräldramöten med iPad som verktygMed appen "Keynote" kan du skapa barnens portfolio som kan användas vid Iup eller skapa presentationen till föräldramötet. Keynote påminner om Powerpoint, med Keynote kan man på ett enkelt sätt lägga in bilder och filmer. Det går snabbt och enkelt att skapa portfolio eller presentationer till föräldramöten. Börja med att skapa en ny presentation och välj ett tema, sedan väljer man hur många sidor man vill ha genom att trycka på plustecknet längst ner på vänster sida. För att lägga till text på sidan markerar du med fingret i kolumnen där det står "tryck snabbt två gånger för att ändra". Man kan även lägga till bilder eller filmer.                                                                                                     Bilden ovanför är ett exempel på hur man kan skapa en portfolio till ett barn. Portfolion är blandad med både kort och filmer från olika aktiviteter. Med en film kan man synliggöra olika lärandeprocesser på ett mer konkret sätt än med en stillbild. Detta kan man i sin tur använda när man har samtal med föräldrarna. Lpfö98/10 är kopplad till varje sida i portfolion vilket synliggör vilka mål man strävar efter. Eftersom allt material kan sparas kan man gå tillbaka som pedagog och använda materialet till uppföljning, utvärdering och till utveckling i sitt arbete.                                                                                                         

Lpfö98/10
FÖRSKOLA & HEM
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.

Dokumentera med appen Pic Collage


Med appan "Pic Collage" kan du snabbt tillverka en dokumentation. Börja med att trycka på skärmen tills det kommer upp en ruta med olika alternativ. Tryck sendan på "Add Text" och skriv in det du vill dokumentera. För att använda bilder som du har tagit med kameran trycker du på "Photos From Library". Markera bilderna och placera ut de där du vill ha dem. För att skriva ut dokumentationen sparar du collaget i "Save To Library" då skapas ett kort som du kan skriva ut. Arbetar ni med äldre barn kan barnen själva välja bilder och placera ut dem och berätta något till varje bild. Det som är bra med att dokumentera i Pic collage är att du kan spara alla collage i Ipad och göra en uppföljning, utvärdering och utveckling om verksamheten.


Lpfö98/10
UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.

  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.


Rörelselek med tärning 
Med appen "Dice" kan ni stimulera barnen på ett roligt och lustfullt sätt. Sätt er i en ring på golvet. Låt ett barn i taget komma fram och dra sitt finger på skärmen, tärningen kommer då att snurra. När tärningen har stannat räknar ni prickarna tillsammans. Den som har dragit sitt finger på skärmen får bestämma vad alla ska göra tillsammans exempelvis hoppa på ett ben eller klappa händerna x antal gånger. 
 

Lpfö98/10:Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.

Väggkalender i samlingenVid samling kan man använda "Väggkalendern 2012". Låt ett barn få komma fram och dra med sitt finger på skärmen då dagens datum kommer fram. Man kan samtala om ordbilder som veckodagens namn och månadens namn. Samtala om vilka siffror som finns på kalendern och hur man uttalar datumet.
För att vidareutveckla aktiviteten kan man efter reflektionerna gå in på appen
PaintSparkles för att måla siffrorna/bokstäverna.


Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Samt utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.Lyssna, reflektera och berättaVid samling kan man använda appen "SoundTouch". Starta med att trycka på en bild utan att barnen får se (endast lyssna på ljudet). Sen får de berätta vad de tror att det är som låter. När barnen har reflekterat och berättat visar man bilden för barnen. För att vidareutveckla aktiviteten frågar man om barnen kan någon sång om djuret eller objektet, sjung sången och dansa tillsammans. När man har gjort detta flera gånger kan man låta barnen själva ta över samlingen.Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.

Självporträtt/Jaget


Med appen "Draw & Doodle" kan barnen måla vad de vill eller kanske ett självporträtt. Använd en spegel till hjälpmedel som barnen kan få titta och reflektera över. Låt sedan barnet välja färg och måla av sig själv. Ta ett kort med din Ipad och placera i barnets mapp/portfolie.
Om man använder sig av papper och penna kan man sen på ett enkelt sätt ta kort på bilden med iPaden som man sen kan lägga i barnets portfolio

 

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin kroppsuppfattning. Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som bild.


Skriftspråket & symbolerFör att stimulera skriftspråket och symboler använder jag mig av appen Coloring ABC. Börjar alltid med att barnet får välja färg som ska användas vid ifyllnad. Tillsammans sitter vi och samtalar om hur stora och små bokstäver ser ut och låter. Appen är på engelska men sitter man med och samtalar med barnen är denna app jätte rolig. Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp. Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner. Samt utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv.


Tips till Bornholsmodellen


            

När jag använder mig av Bornholmsmodellen med 3-4 åringar använder jag mig av appen "SoundTouch" för att stimulera lyssna, reflektera och berätta. Starta med att trycka på en bild utan att barnen får se (endast lyssna på ljudet), sen får de berätta vad de tror att det är som låter. När de har berättat visar jag bilden för barnen, när barnen har gjort detta några gånger låter jag barnen få göra detta inför varandra.

Lpfö98/10: Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv. Tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld.