Verktyg för pedagoger

Pedagogisk dokumentation med surfplatta

Om ni arbetar med pedagogisk dokumentation och funderar över hur man kan använda surfplattan som verktyg presenterar jag ett arbetssätt med konkreta steg. För mig som pedagog har surfplattan underlättat mitt arbete på så sätt att man enkelt kan samla all material på samma ställe samt att man kan använda den enkelt i barngruppen. Processen finner ni på den sidan som heter pedagogisk dokumentation med surfplatta som verktyg.

Filma olika processer med iPad


Om man är ensam pedagog i barngruppen och vill dokumentera processen kan man på ett lätt sätt ställa upp iPaden och filma. På så vis behöver man inte stressa och kan alltid gå tillbaka till filmen för vidare utveckling av verksamheten.

Lpfö98/10: Förskollärare ska ansvara för att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.


Portfolio/Iup/presentationer till föräldramöten med iPadMed appen "Keynote" kan du skapa barnens portfolio som kan användas vid Iup eller skapa presentationen till föräldramötet. Keynote påminner om Powerpoint, med Keynote kan man på ett enkelt sätt lägga in bilder och filmer. Det går snabbt och enkelt att skapa portfolio eller presentationer till föräldramöten. Börja med att skapa en ny presentation och välj ett tema, sedan väljer man hur många sidor man vill ha genom att trycka på plustecknet längst ner på vänster sida. För att lägga till text på sidan markerar du med fingret i kolumnen där det står "tryck snabbt två gånger för att ändra". Man kan även lägga till bilder eller filmer.                                                                                                    Bilden ovanför är ett exempel på hur man kan skapa en portfolio till ett barn. Portfolion är blandad med både kort och filmer från olika aktiviteter. Med en film kan man synliggöra olika lärandeprocesser på ett mer konkret sätt än med en stillbild. Detta kan man i sin tur använda när man har samtal med föräldrarna. Lpfö98/10 är kopplad till varje sida i portfolion vilket synliggör vilka mål man strävar efter. Eftersom allt material kan sparas kan man gå tillbaka som pedagog och använda materialet till uppföljning, utvärdering och till utveckling i sitt arbete.                                                                                                                 

Lpfö98/10
FÖRSKOLA & HEM 
• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
• utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande.

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
• att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
• att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, innehåll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas.• att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet.


Dokumentera med appen Pic Collage


Med appan "Pic Collage" kan du snabbt tillverka en dokumentation. Börja med att trycka på skärmen tills det kommer upp en ruta med olika alternativ. Tryck sen på "Add Text" och skriv in det du vill dokumentera. För att använda bilder som du har tagit med kameran trycker du på "Photos From Library". Markera bilderna och placera ut de där du vill ha dem. För att skriva ut dokumentationen sparar du collaget i "Save To Library". Arbetar ni med äldre barn kan barnen själva välja bilder och placera ut dem och berätta något till varje bild. Det som är bra med att dokumentera i Pic collage är att du kan spara alla collage i Ipad och göra en uppföljning, utvärdering och utveckling om verksamheten.


Lpfö98/10

UPPFÖLJNING, UTVÄRDERING OCH UTVECKLING
  • att varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner.
  • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden.